Rikes Christmas Windows, Dayton, Ohio, 2008, photos taken by Tom Eastridge - hastings